top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Bureau APS B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 70603642 (hierna te noemen Bureau APS B.V.) en een wederpartij, voor zover partijen niet uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.
 
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 
4. Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel Bureau APS B.V. als de wederpartij (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 
2. Prijzen
 
1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 
 
3. Betaling
 
1. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 
2. Betaling van de facturen aan Bureau APS B.V. dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
 
3. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.
 
 
4. Duur en opzegging overeenkomst
 
1. Bureau APS B.V. en de wederpartij hebben te allen tijde het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat Bureau APS B.V. of de wederpartij het bericht daarover heeft ontvangen.
 
2. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen wat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.
 
3. Wordt de opdracht door de wederpartij opgezegd, dan is zij gehouden Bureau APS B.V. het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Bureau APS B.V. ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
 
4. Bureau APS B.V. is daarnaast gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien de wederpartij, ondanks rappel, in gebreke blijft met tijdige en volledige betaling de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 
5. Voorts is Bureau APS B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, de schuldsanering natuurlijke personen op de wederpartij van toepassing is verklaard, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel indien de wederpartij haar bedrijf verkoopt.
 
6. Indien Bureau APS B.V. overgaat tot opzegging of opschorting, dan is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 
7. Indien Bureau APS B.V. overgaat tot opzegging van de overeenkomst, dan zijn de vorderingen van Bureau APS B.V. op de wederpartij onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
 
8. Indien de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Bureau APS B.V. te vergoeden.
 
 
5. Dienstverlening
 
1. Bureau APS B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren en staat niet in voor het bereiken van het door de wederpartij beoogde resultaat.
 
2. De wederpartij is gehouden Bureau APS B.V. alle gegevens en informatie te verstrekken die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
 
3. Bureau APS B.V. heeft het recht haar werkzaamheden naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 
 
6. Levering zaken
 
1. De overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij Bureau APS B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
 
2. Bureau APS B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 
3. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar ter beschikking zijn gesteld.
 
4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken door Bureau APS B.V. aan de wederpartij worden geleverd.
 
5. De wederpartij dient Bureau APS B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 
6. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Bureau APS B.V. gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij.
 
 
7. Overmacht
 
1. Bureau APS B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht.
 
2. Bureau APS B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 
 
8. Aansprakelijkheid
 
1. Indien Bureau APS B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 
2. Bureau APS B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Bureau APS B.V. is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 
3. Indien Bureau APS B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bureau APS B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 
4. Bureau APS B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten die de wederpartij via Bureau APS B.V. bij derden afneemt.
 
5. Bureau APS B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bureau APS B.V..
 
 
9. Intellectuele eigendom
 
1. Alle auteursrechten van tot stand gebrachte bestanden, documenten en foto’s komen toe aan Bureau APS B.V..
 
2. Bureau APS B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele wet en regelgeving.
 
3. Het is de wederpartij verboden de door Bureau APS B.V. aan haar beschikking gestelde bescheiden, materialen, producten en promotiemateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij Bureau APS B.V. hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
 
4. Hergebruik of een andere publicatie van het vervaardigde werk, zal na overleg met Bureau APS B.V. en met bronvermelding plaatsvinden.
 
 
10. Geheimhouding
 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
 
11. Toepasselijk recht en geschillen
 
1. Op alle overeenkomsten tussen Bureau APS B.V. en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
 
2. Onverminderd het recht van Bureau APS B.V. een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bureau APS B.V., tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
bottom of page